Triukšmo normos

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

TRIUKŠMO RIBINIAI DYDŽIAI

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Paros laikas, val.

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA

1

2

3

4

5

1. Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos

6–18

18–22

22–6

45

40

35

55

50

45

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas

45

55

3. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

6–18

18–22

22–6

65

60

55

70

65

60

4. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

6–18

18–22

22–6

55

50

45

60

55

50

5. Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu

80

85

6. Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu

6–18

18–22

22–6

85

80

55

90

85

60